Publications – 2009

 • CHŁOPEK Z., LASKOWSKI P.: Charakterystyki emisji zanieczyszczeń wyznaczane metodą Monte Carlo/Pollutant emission characteristics determined using the Monte Carlo Metod. Kwartalnik PNTTE Warszawa pod patronatem PAN o/Lublin Eksploatacja i Niezawodność nr 2/2009, ISSN 1507 -2711, 42- 51.
 • WIĘCKOWSKI D., NOGOWCZYK P: Ocena poprawności wykonania typowych manewrów w ruchu samochodu a wysiłek kierowania Evaluation of the correctness of performance of typical vehicle driver manoeuvres v steering effort. Journal of Kones Powertrain and Transport, ISSN 1231-4005 , vol.16 , No1., 367-377.
 • CHŁOPEK Z., JAKUBOWSKI A.: Badanie emisji cząstek stałych z układu hamulcowego pojazdu samochodowego, A study of the particulate matter emission from the braking system of motor vehicles. Kwartalnik PNTTE Warszawa pod patronatem PAN o/Lublin Eksploatacja i Niezawodność, ISSN 1507-2711, nr 4(44)/2009, 45-52.
 • JANUŁA J., DIUPERO T.: Analiza kontrolowanych zderzeń samochodu osobowego z przeszkodami. XI Konferencja Problemy Rekonstrukcji Wypadków Drogowych, Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych , Kraków , PARAGRAF NA DRODZE, październik 2009 r., ISSN 1501-3520, 53-62.
 • ŁUKIANOW S., PIJANOWSKI B., KOŁODZIEJCZAK M.: Project of the evaluation and classification system of vehicles and automobile devices in aspekt of electromagnetic campability, Projekt systemu oceny i klasyfikacji pojazdów oraz urządzeń samochodowych w aspekcie kompatybilności elektromagnetycznej. Journal of Kones Powertrain and Transport, ISSN 1231-4005 , vol.16 , No1., 325 -333.
 • ŁUKIANOW S., TOKARZEWSKI J., KOŁODZIEJCZAK M.: Investigations of electric field strength (in EMC context) in chosen vehicles exposed to electromagnetic field. Journal of Kones Powertrain and Transport, vol.16 , No3., 233-241, ISSN 1231-4005.
 • WIĘCKOWSKI D., ŻARDECKI D.: Simulation studies of optimized maneouvres for steering system freeplay and friction sensitivity analysis. Wydawnictwo konf. 21.International Symposium on Dynamics of Vehicles on Roads and Tracks IAVSD09. KTH, Stockholm, Sweden, 336-337 IAVSD,09 Abstract No P152.
 • STĘPIŃSKI B.: Wpływ prędkości jazdy samochodu na pionowe obciążenia dynamiczne pasażerów. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 2 (74)/2009, ISSN 1642-347X, 63-72.
 • WICHER J.: Wskaźniki wypadkowości. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 4(76)2009, ISSN 1642-347X, 5-14.
 • WICHER J.: Park samochodowy w województwie mazowieckim i w Polsce. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 4(76)2009, ISSN 1642-347X, 15 – 22.
 • WICHER J.: Drogowe środki ograniczenia prędkości. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów Politechniki Warszawskiej nr 4(76)2009, ISSN 1642-347X, 57 68
 • TOKARZEWSKI J.: Zera w liniowych układach sterowania a uogólnione zagadnienie wartości własnych. Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), 2009, Vol.85 Nr 10/2009, 129-132, ISSN 00332097.
 • TOKARZEWSKI J.: A note on the Output-zeroing Problems for a LTI System with single state delay. Advances in Systems Science and Applications (ASSA), , 2009 Vol. 9 Nr 4, 661-668, ISSN 1078-6236.
 • TOKARZEWSKI J., SOKALSKI L.: A note on the output-zeroing problem in linear fractional order systems. Referat konferencyjny: The Third Int. Conf. on Modeling, Simulation and Applied Optimization , ICMSAO 09 , American University of Sharjah, U.A.E., (Zjedn. Emiraty Arabskie)., 20-22.01.2009, 1-6, CDRom.
 • GROMADOWSKI T.: Badania kulowych urządzeń sprzęgających. Serwis Motoryzacyjny" nr 3(18)2009, ISSN 1898-1305, 31-34.
 • OLECHOWICZ T.: Sprawdzanie jakości elementów hamulców. Serwis Motoryzacyjny, nr 4 (19)2009, ISSN 1898-1305, 21-23.
 • JAKUBOWSKI A.: Badanie odporności na ogień. Serwis Motoryzacyjny nr 5(20) 2009, ISSN 1898-1305, 26-28.
 • JARCZEWSKI P.: Badania zderzeniowe pojazdów". Rzeczoznawca Samochodowy, 2009, nr 169,11/2009, 18-23 , ISSN-1425-4786.
 • WICHER J.: Bezpieczeństwo rowerzystów. Rzeczoznawca Samochodowy, 2009, nr 166, 8/2009, 18-22, ISSN-1425-4786.
 • BIERNAT K., KULCZYCKI A.: Kierunki rozwoju rynku biopaliw na tle regulacji Unii Europejskiej. Przemysł Chemiczny nr 3/2009.
 • BIERNAT K., JEZIORKOWSKI A.: Możliwości dostosowania współczesnych silników spalinowych do zasilania biopaliwami. Przemysł Chemiczny nr 3/2009.
 • BIERNAT K.: Ludzie polskiej chemii: Sylwetka prof. dr hab. inż. Czesława Kajdasa. Przemysł Chemiczny nr 3/2009.
 • DANTE R.C., VANNUCCI F., DURANDO P., GALETTO, E., KAJDAS C.K.: Relationship between wear of friction materials and dissipated power density. Tribology International, 42/2009.
 • FILIP A.: Ocena cyklu życia – LCA – jako narzędzie realizacji wymagań zawartych w projekcie nowelizacji Dyrektywy 98/70/WE. Przemysł Chemiczny nr 3/2009.
 • GABRYSZEWSKA M., ROGULSKA M.: Biogazownie rolnicze. Bariery rozwoju. Przemysł Chemiczny nr 3/2009, 88(3).
 • GOŁĘBIOWSKI , KUROWSKI K.: Kolektory słoneczne. Badania i certyfikacja. Przemysł Chemiczny nr 3/2009.
 • GÓRSKI W., KULCZYCKI A.: Eter dimetylowy. Perspektywiczne paliwo do silników z zapłonem samoczynnym? Przemysł Chemiczny, 3/2009.
 • GÓRSKI W., KĘSIK A., SKOLNIAK M.: Koncepcja wymagań jakościowych do eteru dimetylowego (DME) stosowanego jako paliwo silnikowe. Przemysł Chemiczny nr 3/2009.
 • KAJDAS C.K., HIRATSUKA K.: Tribochemistry, tribocatalysis, and the negative-ion-radical action mechanizm. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part J-Journal of Engineering Tribology, 223/2009.
 • KAJDAS C., WIŚNIEWSKI T.: Modyfikacja systemu kontroli jakości oleju napędowego poprzez opracowanie I wprowadzenie dodatkowych parametrów szybkiej oceny stanu jakościowego produktów. Przemysł Chemiczny, 3/2009.
 • KAŹMIERCZAK U., BIERNAT K., KULCZYCKI A.: Historia, aktualne działania i przyszłość Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej. Przemysł Chemiczny, 3/2009.
 • KĘSIK A., GRZESZCZYK M., BUKREJEWSKI P.: Właściwości fizykochemiczne a problemy w badaniu jakości skroplonych gazów węglowodorowych LPG. Przemysł Chemiczny, 3/2009.
 • KORYCKI J., KAJDAS C., FRYDRYCH J., SŁOWIŃSKI G., PISAREK M., ROGOWSKI J.: Określenie właściwości smarnych oleju napędowego z hydrokrakingu w funkcji zawartości dodatków (cho) – podsumowanie – cz. 4. Tribologia v40, nr 5, 2009, (227).
 • MAJOCH A.: Monitorowanie stabilności chemicznej naftowych mieszanin węglowodorowych w czasie długoterminowego magazynowania.  Przemysł chemiczny 3/2009.
 • MATUSZEWSKA A., GRĄDKOWSKI M., MAKOWSKA M.: Optymalizacja zawartości dodatków smarnych w modelowych kompozycjach smarowych. Tribologia v40, nr 3, 2009, (225).
 • MIELCZARSKA M.: Finansowanie przemysłu produkującego urządzenia dla OZE. Fundusze Europejskie nr 4/2009.
 • OWCZUK M.: Biodiesel a ochrona środowiska. Przemysł Chemiczny 88/3 (2009).
 • VLAD M., KAJDAS C., MICHALCZEWSKI R.: Wpływ wybranych dodatków na nośność warstwy smarowej skojarzeń ciernych z elementami pokrytymi powłoką a-c:h:w. Część II. Wybrane związki organiczne zawierające siarkę i fosfor. Tribologia v40, nr 1, 2009 (223).
 • ZIÓŁKOWSKA M.: Proces żelowania olejów silnikowych w czasie eksploatacji pojazdów zasilanych olejem napędowym. Przemysł Chemiczny nr 3/2009.
 • TOKESHI T., HIRATSUKA K., SASAKI A., UCHIYAMA , KAJDAS C.: Triboelectrification in Sliding/Rolling Contacts Rusing Twin-Ring Tribometer. Tribology Transactions, 01.11.2009.
 • CZARNOCKA J.: System ciągłej rejestracji zmian właściwości paliw w procesach magazynowania. Ekopartner 2/2009.
 • CZARNOCKA J. ZBOROWSKA U.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty stosowania systemu znakowania paliw akcyzowych. Studia Ecologiae et Bioethicae. 7/2009.
 • DOŁĘGA M.: Zarządzanie ryzykiem w ochronie środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae 7/2009, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • DOŁĘGA M., BIERNAT K.: Procesy zarządzania ryzykiem ekologicznym. Studia Ecologiae et Bioethicae 7/2009, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • DZIOŁAK P., BIERNAT K.: Techniczne i technologiczne możliwości budowy kompleksów biorafineryjnych w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 7/2009, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • POPEK F.: Próba oceny produkcji paliw na bazie surowców roślinnych na sytuację polskiego sektora rolno-spożywczego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008, 747, 24-34.
 • GABRYSZEWSKA M., OWCZUK M.: Synteza kwasu akrylowego a dostępność surowców odnawialnych do jego produkcji. Czysta Energia, wrzesień 2009, 9(97).
 • Gańko E., Rosenqvist H.: Ekonomika upraw energetycznych wierzby, miskanta i pszenżyta(Economics of energy crops of willow, miscanthus, and triticale). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1/2009
 • GOŁĘBIOWSKI , BIERNAT K.: Analiza procesów magazynowania biowodoru jako paliwa.  Studia Ecologiae et Bioethicae 7/2009, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • KĘSIK A., BUKREJEWSKI P., GRZESZCZYK M.: Ruchome Laboratorium Kontrolne do badania jakości LPG. Nafta-Gaz nr 12.2009.
 • KRUCZYŃSKI W., DANILCZYK W., KAMELA W., ORLIŃSKI , ORLIŃSKI P.: Wpływ dodatku etanolu do oleju napędowego na emisję cząstek stałych. Miesięcznik Nafta-Gaz, 2009. 871-874.
 • KRUCZYŃSKI W., ORLIŃSKI P.: Wpływ zasilania paliwa mikroemulsyjnego na wybrane wskaźniki operacyjne i proces wtrysku silnika o zapłonie samoczynnym. AUTOBUSY 5/2009.
 • KRUCZYŃSKI , ORLIŃSKI P.: Wpływ składu paliwa mikroemulsyjnego węglowodorowo-estrowo-etanolowego na wskaźniki ekonomiczne i energetyczne silnika o zapłonie samoczynnym. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 2009, 1(73) 67-74.
 • KRUCZYŃSKI W., ORLIŃSKI P.: Wpływ składu paliwa mikroemulsyjnego węglowodorowo-estrowo-etanolowego na wybrane parametry procesu spalania w silniku o zapłonie samoczynnym. Journal of KONES Powertrain and Transport – 2009. Vol 16, No 3.
 • KUNIKOWSKI G.: Akceptacja biogazu pilnie poszukiwana. Czysta energia 2009/1.
 • ŁUKSA A., KRUCZYŃSKI W., ORLIŃSKI P.: Wpływ składu paliwa mikroemujsyjnego węglowodorowo-estrowo-etanolowego na wskaźniki ekonomiczne i energetyczne silnika o ZS. Logistyka 6/2009. (płyta CD).
 • MAJOCH A.: Wymagania dyrektyw 98/70 i "RES" w procesie wdrażOZE na przykładzie biopaliw uzyskiwanych z trój-glicerydów odpadowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(73)/2009.
 • NADANA D., BIERNAT K.: Wpływ technologii pozyskiwania i wykorzystywania energii geotermalnej na stan środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae 7/2009, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • OWCZUK M.: Synteza kwasu akrylowego a dostępność surowców odnawialnych do jego produkcji. Czysta Energia 9(97)/2009.
 • POPEK F.: |Ekologiczne uwarunkowania jakości żywności. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 781, Kraków 2009.
 • Rogulska M., Kunikowski G.: Promocja wykorzystania biogazu w Europie – upowszechnianie narzędzi i metod wspomagających podnoszenie poziomu akceptacji dla technologii biogazowych(Promotion of biogas use in Europe – transfer of tools and methods to support an improvement in the level of social acceptance for biogas technologies). “Intelligent energy in Poland” conference proceedings, Energia pieniądze i środowisko, 2009, a special issue.
 • RUTKOWSKA-FILIPCZAK M., SAMSON-BRĘK I.: Standaryzacja metod badania właściwości biopaliw. Towaroznawcze Problemy Jakości, 4(21)/2009.
 • SAMSON-BRĘK I., BIERNAT K.: Możliwości wykorzystania biogazu rolniczego do produkcji paliwa silnikowego. Studia Ecologiae et Bioethicae 7/2009, Wyd. UKSW, Warszawa.
 • ZIÓŁKOWSKA M.: Wpływ estrów metylowych oleju rzepakowego zawartych w paliwie do silników wysokoprężnych na przebieg procesu starzenia olejów silnikowych. Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów 1(73) 2009.
 • KRUCZYŃSKI W., ORLIŃSKI P.: Wpływ zastosowania mieszanin oleju napędowego i estru FAME z 20% dodatkiem etanolu na ekonomiczne i ekologiczne wskaźniki pracy silnika PERKINS-1104C-44. AUTOBUSY 10/2009.