Publications – 2012 and 2011

•   Łukianow S., Tokarzewski J.: Methods of investigation of road vehicles in context of immunity to electromagnetic field. Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, 3/2011, 211–217.

•   Gromadowski T., Jaśkiewicz M., Więckowski D.: Stanowisko do badań eksperymentalnych oddziaływania drgań pionowych na dziecko posadowione w foteliku podczas jazdy samochodem(A facility for experimental research on the impact of vertical vibrations on a child riding in a car in a safety seat). Proceedings of the 3rd International Conference “Sustainable Transport Operation and Management Problems,” The Kielce University of Technology, 1–7.

•   Więckowski D., Żardecki D.: Investigations of steering system freeplay and friction effects in car lateral dynamics. The 22nd Symposium IAVSD, Manchester Metropolitan Univ., Salford Univ. and Loughborough Univ., UK, D., 14–19 Aug 2011, available on CD, 1–6.

•   Wójcik P., Skoniecki P.: Metodyka projektowania drogowego amortyzatora uderzeń TMA 80(Methods of designing a road impact absorber TMA 80). The 8th Conference “Logistics. Transport Systems. Safety in Transport.” LogiTrans 2011.

•   Seńko J., Zielonka K.: Analiza wyników zderzenia samochodu osobowego ze sztywna przeszkodą(Analysis of effects of a collision of a passenger car with a rigid obstacle). The 8th Conference “Logistics. Transport Systems. Safety in Transport.” LogiTrans 2011.

•   Seńko J., Skoniecki P.: Symulacyjne badania odkształceń nadwozia samochodu osobowego w zderzeniu ze sztywną przeszkodą(Simulation tests on the deformations of a passenger car body during a collision with a rigid obstacle). The 8th Conference “Logistics. Transport Systems. Safety in Transport.” LogiTrans 2011.

•   Lisiecki J., Lisiecki Sz.: Obciążenie elementów podczas badań na stanowisku badawczym(Machine component loads during tests on a test stand). The 24th Scientific Conference “Construction Machinery Development Problems.

•   Pijanowski B.: Zagadnienia prawne związane z badaniami kompatybilności elektromagnetycznej w technice samochodowej(Legal issues related to electromagnetic compatibility tests in automotive engineering). The 8th Polish Workshops on Electromagnetic Compatibility.

•   Jakubowski A.: Badanie palności materiałów wyposażenia wewnętrznego pojazdów samochodowych i zbiorników wykonanych z tworzyw sztucznych(Testing of the burning behaviour of automotive vehicle interior fitting materials and tanks made from plastics). Conference “Plastics & Rubber for Automotive Applications.”

•   Krasuska E., Rosenqvist H.: Economics of energy crops in Poland today and in the future. Biomass and Bioenergy, March 2012, vol. 38, 22–33 (see abstract).

•   Rogulska M.: Biometan w transporcie(Biomethane in transport). Czysta Energia, 6/2011.

•   Rogulska M., Kunikowski G.: Model ekonomiczny małej biogazowni rolniczej(Economic model of a small agricultural biogas plant). Nowa Energia, 1(19)2011, 48–52.

•   Kowalski Ł. Krasuska E.: Wykorzystanie biogazu w transporcie(The use of biogas in transport). Energia i Środowisko, October-December 2011, 58–59.

•   Malinowski A.: Ocena właściwości fizykochemicznych trójskładnikowego biopaliwa do zasilania silników o zapłonie samoczynnym/ Assessment of physicochemical properties of ternary biofuels to power diesel engines. The Archives of Automotive Engineering, 4/2011, PIMOT.

•   Kołodziejczyk K., Owczuk M.: Alternative Feedstock for biodiesel production. Conference proceedings, Akademija 2011, 354–358.

•   Wrzosek P., Malinowski A., Jakubiak A., Kulesza-Mincer A.: Przegląd wybranych metod pomiarowych wykorzystywanych do szybkiej analizy paliw płynnych(Review of selected measurement methods used for quick analyses of liquid fuels).

•   Wrzosek P., Malinowski A., Jakubiak A., Kulesza-Mincer A.: Ocena dotychczasowych metod określania stabilności paliw w kontekście opracowania dualnego systemu do monitoringu paliw zawierających biokomponenty(Evaluation of the existing fuel stability determining methods in the context of development of a dual system for the monitoring of fuels with biocomponent contents).

•   Malinowski A.: Biopaliwa dla lotnictwa(Biofuels for aviation). Czysta Energia, 9/2011.

•   Kołodziejczyk K., Frydrych J., Kruczyński W., Orliński P., Jakubczyk D.: Charakterystyka jakościowa oleju lniankowego pod kątem stosowania jako samoistne biopaliwo lub komponent paliwa do silników z zapłonem samoczynnym(Qualitative characteristics of cameline-seed oil in respect of the use of this oil as self-contained biofuel or a fuel component for compression-ignition engines). Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 1(82) 2011.

•   Matuszewska A., Odziemkowska M.: Badanie wpływu współrozpuszczalnika na wybrane właściwości mieszanek oleju napędowego z bioetanolem (Study on the impact of co-solvent on selected properties of mixtures of diesel oil with bio-ethanol). Chemik,6/2011(65), 543–548.

•   Rogulska M., Grzybek A., Szlachta I., Szlachta J., Tys J., Krasuska E., Biernat K., Bajdor K.: Powiązanie rolnictwa i energetyki w kontekście realizacji celów gospodarki niskoemisyjnej w Polsce(Interrelations between agriculture and energy sector with respect to low-emission economy implementation in Poland). Polish Journal of Agronomy, 7/2011, 92–101 (see abstract).

•   Samson-Bręk I., Biernat K.: Przegląd technologii oczyszczania biogazu do jakości gazu ziemnego(Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality). Chemik, 5/2011(65), 435–444 (see abstract).

•   Samson-Bręk I.: Zastosowanie metody oceny cyklu życia LCA do oszacowania wpływu na środowisko wytwarzania paliwa biogazowego do silników spalinowych/ Application of the life cycle assessment (LCA) method to the estimation of environmental impact of the generation of biogas as an engine fuel. The Archives of Automotive Engineering, PIMOT, 2/2011 (53), 69–79.

•   Samson-Bręk I., Dziołak P. L., Biernat K.: Technologie energetycznego wykorzystania odpadów(Technologies of the utilisation of wastes for energy generation). Studia Ecologiae et Bioethicae. The Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan WyszyńskiUniversity in Warsaw (UKSW).

•   Samson-Bręk I., Dziołak P. L., Biernat K.: Możliwości wykorzystania odpadów jako surowców energetycznych w Polsce(Possibilities of the utilisation of wastes as feedstock for energy generation). Studia Ecologiae et Bioethicae. The Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan WyszyńskiUniversity in Warsaw (UKSW).

•   Samson-Bręk I., Dziołak P. L., Biernat K.: Stan i prognoza rozwoju systemu gospodarki odpadami w Europie i USA(Waste management system in Europe and the USA – current state and development forecasts). Studia Ecologiae et Bioethicae. The Institute of Ecology and Bioethics of the Cardinal Stefan WyszyńskiUniversity in Warsaw (UKSW).

•   Samson-Bręk I., Biernat K., Gis W.: Zastosowanie metody oceny cyklu istnienia LCA do oszacowania wpływu na środowisko wytwarzania biopaliw transportowych na przykładzie paliwa biogazowego/ Application of the life cycle assessment (LCA) method to the estimation of environmental impact of the engine biofuels generation for example of biogas fuel. Combustion Engines, 2011, Polish Scientific Society of Combustion Engines (accepted for printing).

•   Samson-Bręk I., Biernat K.: Przetwarzanie odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych na paliwa płynne – technologie WtL/ Processing of municipal solid waste and plastic for liquid fuels – WtL technology. Combustion Engines, 2011, Polish Scientific Society of Combustion Engines (accepted for printing).

•   Samson-Bręk I., Biernat K., Gis W.: Przegląd wybranych technologii oczyszczania biogazu do jakości gazu ziemnego/ Review of technology for cleaning biogas to natural gas quality. Combustion Engines, 2011, Polish Scientific Society of Combustion Engines (accepted for printing).

•   Smerkowska B.: Biobutanol – produkcja i zastosowanie w silnikach Diesla/ Biobutanol – production and application in diesel engines. Chemik, 6/2011(65), 549–556 (see abstract).

•   Smerkowska B., Kowalski Ł.: Uszlachetnianie biogazu do jakości biometanu – studium przypadku dla warunków polskich/ A Polish case study for biogas to biomethane upgrading. Combustion Engines, 2011, Polish Scientific Society of Combustion Engines (accepted for printing).

•   Malinowski A.: Bezpośrednia konwersja biometanu zawierającego CO2 i H2O do wodoru i węglowodorów/ Direct catalytic conversion of biomethane with CO2 and H2O towards hydrogen and hydrocarbons facture. Chemik6/2011 (65), 520–524

•   Kołodziejczyk K., Owczuk M.: Camelina sativa jako alternatywny surowiec do produkcji biopaliw stosowanych do zasilania silników wysokoprężnych/ Camelina sativa as biofuel as an alternative feedstock for the production of biofuels used in diesel engines. Chemik6/2011 (65), 531–536.

•   Owczuk M., Kołodziejczyk K.: Ocena możliwości wykorzystania słomy i wytłoków z lnicznika siewnego jako alternatywnego surowca energetycznego/ Assessment of the possibility of using straw and pomace of Camelina sativa as an alternative energy source. Chemik6/2011 (65), 537–542.

•   Czarnocka J., Zborowska U., Kęsik A.: Znakowanie i barwienie paliw w Unii Europejskiej i Polsce/ Fuel dyeing and marking system in European Union and Poland. Chemik3/2011 (65), 200–203.

•   Czarnocka J., Jakubiak A.: Ocena zmian wybranych właściwości paliw w czasie ich magazynowania/ Assessments of changes in selected properties of fuels during their storage. Chemik6/2011 (65), 525–530.

•   Biernat K.: Środowiskowe i energetyczne uwarunkowania technologii biopaliwowych(Environmental and energy constraints on biofuel technologies). Publications of the Regional Partnership Forum, Warsaw, January 2011.

•   Biernat K., Samson-Bręk I.: Możliwości wykorzystywania biogazu rolniczego do produkcji paliw silnikowych/ Possibilities of using agricultural gas for the production of engine fuels. Chemik5/2011 (65), 258–262.

•   Biernat K.: Uwarunkowania eksploatacyjne i dystrybucyjne biopaliw w świecie(Biofuel use and distribution conditions in the world). Paliwa Płynne,7/2011, 39–43.

•   Biernat K., Gis W., Żółtowski A., Dziołak P.: Potential of biomethane production in the Baltic Sea Region.

•   Kruczyński, Orliński P., Biernat K.: Olej lniankowy jako paliwo dla silników o zapłonie samoczynnym(Cameline-seed oil as a fuel for compression-ignition engines). Przemysł Chemiczny,91/1(2012), 1000–1003.

•   Samson-Bręk I.: Prognozowanie energetyczne w gminie. Inwestowanie w energetykę odnawialną – aspekty ekologiczne, technologie, finansowanie i benchmarking(Energy forecasting on a local scale. Investments in renewable energy – environmental aspects, technologies, financing, and benchmarking). In: Kochańska E.(ed.), 2nd issue, 2011, in the press.

•   Samson-Bręk I., Pietzsch U.: Polycity – energy networks in sustainable cities. In: Eicker U. (ed.), Kraemerverlag, 2011, Stuttgart.

•   Kowalski Ł.: Polski rynek energii wiatrowej w 2009 roku(Polish wind energy market in 2009). Energetyka Cieplna i Zawodowa,12/2010, 1/2011.