System ciągłej kontroli stopnia i tempa procesu starzenia paliw płynnych w trakcie magazynowania

Projekt rozwojowy nr UDA-POIG. 01.03.01-00-106/09-00
„System ciągłej kontroli stopnia i tempa procesu starzenia paliw płynnych w trakcie magazynowania”


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR)
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Priorytet: 1 badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorczości
Poddziałanie 1.3.1 projekty rozwojowe

Koszt realizacji: 7 603 444,64 PLN
w tym koszty kwalifikowane 6 980 220,66 PLNKierownik projektu: dr inż. Krzysztof Biernat,

Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Biopaliw i Biokomponentów, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Okres realizacji projektu: 01.01.2010 – 30.09.2013

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”